handhavingsjurist•nl
Regels zijn er voor mensen. Niet andersom.

Welkom
Handhavingsjurist.nl is dé site over juridische handhaving van regels door de gemeente.

Het gaat hier om de handhaving van bouwen zonder vergunning, gebruik in strijd met het bestemmingsplan, drank & horeca en prostitutie zonder vergunning, strijd met brandveiligheidseisen, kinderopvang niet volgens de regels etc.

Cursus cursusjpg

Een eendaagse praktische cursus voor de jurist handhaving.

Blog blogjpg

In de blog een bespreking van actuele uitspraken van de rechter over handhavingszaken.

Wat is ? watisjpg

Onder 'Wat is ?' staat een uitleg van begrippen die veel in de handhaving worden gebruikt.

pepijnpng

Pepijn Ermers
mr. P.H.J. Ermers is ruim 20 jaar (handhavings)jurist. In die tijd heeft hij als (interim) juridisch adviseur gewerkt bij grote en kleine gemeenten en stadsdelen. Momenteel werkt hij als handhavingsjurist bij de gemeente Amsterdam.

Hij heeft kennis van het ruimtelijk bestuursrecht (Wabo, Woningwet, Wro, Bouwbesluit, Bouwverordening), drank- en horecarecht, APV, Wet kinderopvang, Leerplichtwet etc.

Pepijn is thuis in het gehele juridische handhavingstraject inclusief bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures.

handhavingpng

Handhaving
Bouwen of gebruiken in strijd met de regels kan er toe leiden dat de gemeente gaat handhaven.

Bij handhaving schrijft de gemeente aan om het strijdige bouwen ongedaan te maken of het strijdige gebruik te staken.

De gemeente kan het ongedaan maken van een overtreding afdwingen door het opleggen van een last onder dwangsom of het toepassen van een last onder bestuursdwang.

werkwijzepng

Werkwijze
De werkwijze kenmerkt zich door praktische en concrete adviezen.

Het doel is om er in goed overleg uit te komen; buiten de formele juridische procedures om.

Aardig als uitgangspunt, streng (procederen) als het moet.

Regels zijn er voor mensen. Niet andersom.

.
Contact informatie


© Inhoud, design en techniek website: Pepijn Ermers 2013-2024